STATUT

imagine_46

AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN

STATUT

adoptat de Conferinţa Naţională (Adunarea Generală) din 20 martie 2014
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

ART. 1
AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN (ACR) constituit la 5 Aprilie 1904, este asociatia automobilistilor, a practicantilor automobilismului, turismului automobilistic si a activitatii sportive de automobilism si de karting din Romania, recunoscută ca persoană juridică prin Legea nr. 872/13.03.1909, reorganizată ca Asociaţia Automobiliştilor din R.P.R. prin Hotărârea Uniunii de Cultură Fizică şi Sport nr. 20 din 24 ianuarie 1958, autorizată ca Automobil Clubul Român prin HCM nr. 614 din 21.03.1967 şi restabilită ca funcţionare prin Decretul nr. 85/1 febr. 1990 ca Automobil Clubul Român şi HG nr. 737/26 iunie 1990.
Este o asociatie civila, fara scop lucrativ, independenta, unitara, indivizibila si cu personalitate juridica.

ART. 2
Scopul AUTOMOBIL CLUBULUI ROMAN este de a dezvolta interesul cetatenilor, in general, si a membrilor asociatiei, in special, pentru practicarea automobilismului, a turismului automobilistic, si a activitatii sportive de automobilism si de karting, precum si de a acorda asistenta tehnica de profil pentru practicarea si buna desfasurare a activitatilor enuntate in prezentul STATUT.

ART. 3
AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN are patrimoniu propriu.
Sediul sau central este in municipiul Bucuresti.
ACR are sigla proprie si drapel.
Durata asociatiei este nelimitata.
Asociatia este organizata si isi desfasoara activitatea in forme si structuri stabilite prin prezentul STATUT, avand deplina autonomie organizatorica, functionala, financiar-economica si valutara.
CAPITOLUL II
OBIECTIVELE SI ATRIBUTIILE ASOCIATIEI

ART. 4
AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN are ca obiective:
a) sa informeze si sa cultive interesul pentru practicarea automobilismului si a turismului automobilistic; sa organizeze indrumarea, instruirea si perfectionarea pregatirii tehnice si morale a membrilor si simpatizantilor asociatiei, dupa caz; sa acorde asistenta tehnica, turistica si juridica;
b) sa colaboreze cu autoritati, institutii publice si oricare alte persoane juridice sau persoane fizice, in vederea dezvoltarii automobilismului, turismului automobilistic si activitatii sportive de automobilism si karting;
c) sa organizeze, sa indrume si sa coordoneze activitatea sportiva de automobilism si karting;
d) sa stabileasca si sa dezvolte relatii de colaborare cu organizatii internationale de automobilism si turism, cu asociatii, cluburi si federatii de specialitate din alte tari, precum si cu alti parteneri de profil din strainatate, persoane fizice sau juridice;
e) sa sprijine, pe masura posibilitatilor sale de actiune, protejarea mediului inconjurator si cresterea sigurantei in circulatia rutiera;
f) sa sprijine exercitarea drepturilor si libertatilor specifice ale membrilor sai in cadrul si prin mijloacele prevazute de STATUT, precum si cele derivand din reglementari si conventii interne si internationale.

ART. 5
In vederea realizarii obiectivelor sale AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN are urmatoarele atributii:
a) inscrie si organizeaza automobilistii si simpatizantii in sucursale, agentii, cercuri, pentru informarea, initierea, pregatirea si perfectionarea acestora in practicarea automobilismului si turismului automobilistic;
b) organizeaza si desfasoara activitati de asistenta tehnica rutiera (depanare, remorcare, repatriere) transport rutier public de marfuri si de persoane , iar in ateliere specializate efectueaza verificari tehnice periodice, operatiuni mecanice, electrice, tinichigerie, vopsitorie, de intretinere curenta si alte asemenea, precum si colectarea, depozitarea, dezmembrarea si reciclarea vehiculelor scoase din uz;
c) organizeaza si desfasoara activitati teoretice si practice de insusire si perfectionare a conducerii autovehiculelor in scoli proprii, precum si testarea psihologica a persoanelor, in vederea obtinerii permisului de conducere auto;
d) organizeaza si asigura asistenta juridica consultativa pentru membrii sai, precum si pentru membrii cluburilor straine, potrivit conventiilor incheiate;
e) contribuie la educarea automobilistilor in spiritul respectarii regulilor de circulatie si al unei opinii pentru combaterea oricarei fapte de incalcare a disciplinei si curtoaziei rutiere;
f) colaboreaza cu autoritati si institutii publice precum si cu oricare persoana juridica sau fizica de profil, pentru imbunatatirea normelor de circulatie rutiera, a semnalizarii rutiere, obtinerea permiselor de conducere, a altor masuri privind siguranta circulatiei si prevenirea accidentelor pe drumurile publice, a protejarii mediului ambiant precum si pentru alte activitati interesand automobilismul si turismul;

g) organizeaza si desfasoara activitati de turism automobilistic intern si international, iar prin organele si unitatile proprii cat si prin asociatii in participatie, organizeaza activitati ce au ca obiect prestari de servicii, executari de lucrari, transport (rutier public de marfuri si persoane), asigurari, aprovizionare, desfacere (inclusiv in consignatie sau in comision), alimentatie publica, activitate de camping si hoteliera, inchirieri de autovehicule (rent a car), schimb valutar si alte asemenea;
h) elibereaza documente pentru circulatia rutiera internationala, in conformitate cu conventiile internationale la care Statul Roman sau ACR sunt parte, aranjamentele incheiate precum si cu legislatia in vigoare; incheie asigurari in baza conventiilor cu organisme de asigurari, pe plan intern si extern;
i) organizeaza, sprijina si stimuleaza activitatile sportive automobilistice si de karting, insusirea si perfectionarea continua a pregatirii tehnice si desfasurarea acestor activitati in randul tineretului;
j) incheie conventii, aranjamente sau alte intelegeri cu organizatii internationale, asociatii si cluburi automobilistice din alte tari privind:
- dezvoltarea turismului automobilistic,
- acordarea pe baza de reciprocitate a asistentei tehnice rutiere, turistice precum si a asistentei juridice, medicale si de expertiza tehnica consultativa,
- acordarea pe baza de reciprocitate a bonurilor de combustibili si lubrefianti,
- emiterea si garantarea scrisorilor de credit (SC),
- emiterea si garantarea documentelor de trecere prin vama a autovehiculelor (CPD),
- emiterea si garantarea carnetelor de camping international (CCI),
- emiterea permiselor internationale de conducere (PIC),

- dezvoltarea activitatii sportive de automobilism si karting;
k) initiaza si participa la dezbateri pe plan national sau international a problemelor evolutiei si dezvoltarii automobilismului, a turismului, circulatiei si sigurantei rutiere, protectiei mediului ambiant, a asistentei tehnice, juridice, medicale si de expertiza, a activitatii sportive de automobilism si karting;
l) organizeaza si efectueaza schimburi de publicatii, schimburi de experienta, schimburi de utilaje, aparatura, dispozitive cu entitati si specialisti din alte tari si cu organizatii nationale si internationale de profil;
m) organizeaza si participa la congrese, conferinte, simpozioane, colocvii si alte manifestari internationale de profil;
n) organizeaza, indruma si coordoneaza unitatile din subordine;
o) editeaza, tipareste si difuzeaza reviste si alte publicatii de specialitate, buletine informative, harti rutiere, ghiduri, albume si

pliante cu caracter de informare si publicitar;
p) initiaza, organizeaza si efectueaza orice alte actiuni privind dezvoltarea si perfectionarea activitatii automobilistice, turismului automobilistic si activitatii sportive de automobilism si de karting.

CAPITOLUL III
MEMBRII AUTOMOBIL CLUBULUI ROMAN

ART. 6
a) Poate deveni membru al AUTOMOBIL CLUBULUI ROMAN orice cetatean al Romaniei care:
- are un statut social recunoscut;
- este recomandat de cel putin un membru ACR cu o vechime minima de 1 an;
- declara ca doreste sa practice automobilismul, turismul si activitati sportive de automobilism si karting, indiferent daca este sau nu proprietar auto ori se declara simpatizant al acestor activitati;
- consimte, prin semnarea documentului de inscriere sa respecte si sa aplice prevederile Statutului ACR;
- achita cotizatia de membru in termenul stabilit.
b) Poate deveni membru ACR oricare cetatean roman avand dubla cetatenie, precum si oricare cetatean strain pe perioada rezidentei in Romania in conditiile mai sus aratate;
c) Poate deveni membru afiliat la ACR orice entitate cu sau fara personalitate juridica precum si reprezentantele in Romania ale altor state sau ale unor persoane juridice straine, organizate legal.
Inscrierea se face de regula la unitatea teritoriala de domiciliu sau resedinta.

ART. 7
Se poate acorda calitatea de membru de onoare unei persoane din tara sau strainatate care s-a remarcat printr-o activitate deosebita in promovarea automobilismului, turismului automobilistic si activitatii sportive de automobilism si de karting, sau a unor activitati comune.

ART. 8
Membrii Automobil Clubului Roman au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei;
b) sa participe, cu drept de vot deliberativ, la luarea hotararilor in adunarile ACR;
c) sa-si exprime punctul de vedere in problemele legate de activitatea ACR;
d) sa beneficieze de asistenta tehnica si juridica, prestari de servicii turistice, automobilistice si tehnice, de expertiza tehnica consultativa, precum si de orice alte servicii acordate de ACR;
e) sa participe la activitatile sportive de automobilism si de karting, interne si externe;
f) sa obtina documente internationale de circulatie rutiera;
g) sa beneficieze de toate prestatiile si facilitatile ce decurg din apartenenta ACR la organizatiile internationale de specialitate si din conventiile si aranjamentele incheiate de ACR cu organizatiile de profil automobilistic si turistic, intreprinderi de specialitate, societati comerciale, societati de asigurari etc. din tara sau din strainatate;
h) sa colaboreze la publicatiile editate de ACR;
i) sa se adreseze organelor ACR in orice problema legata de activitatea asociatiei, sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii, sa semnaleze deficiente, abateri, prejudicii.

ART. 9
Membrii AUTOMOBIL CLUBULUI ROMAN au urmatoarele indatoriri:
a) sa respecte statutul; sa participe in mod activ la realizarea obiectivelor asociatiei, sa respecte hotararile organelor de conducere si sa-si indeplineasca atributiile in cadrul organelor in care au fost alesi si a comisiilor in care activeaza;
b) sa-si perfectioneze cunostintele teoretice si practice in conducerea automobilului si respectarea legislatiei rutiere;
c) sa plateasca cu regularitate cotizatia de membru;
d) sa aiba o buna comportare in asociatie si in societate, cat si ca participant la traficul rutier; sa promoveze normele conducerii preventive si ale curtoaziei in cadrul circulatiei rutiere.

ART. 10
Membrii ACR care savarsesc abateri repetate de la prevederile Statutului sau fapte de gravitate deosebita calificate ca atare de legislatia rutiera sau penala precum si cei care, in mod nejustificat, nu au platit cotizatia timp de 6 luni de la data expirarii anului cotizabil, pierd calitatea de membru si vechimea neintrerupta in asociatie.

CAPITOLUL IV
ORGANELE DE CONDUCERE ALE ACR

ART. 11

Organele de conducere ale asociatiei sunt:
- CONFERINTA NATIONALA, cu atribuţii de Adunare Generală
- CONSILIUL DE CONDUCERE
- COMITETUL EXECUTIV

ART. 12
CONFERINTA NATIONALA este organul suprem de conducere al ACR. CONFERINTA NATIONALA cuprinde ca delegati membrii ACR desemnati in adunarile organizate in acest scop de sucursalele/agenţiile judetene si a municipiului Bucuresti, conducatorii unitatilor subordonate.
CONFERINTA NATIONALA se convoaca in sesiune ordinara o data la 5 ani de catre CONSILIUL DE CONDUCERE, iar in sesiune extraordinara, de catre CONSILIUL DE CONDUCERE printr-o hotarare luata cu 3/5 din votul membrilor componenti.
Sesiunea ordinara este statutara cand convocarea are loc in cursul celui de al cincilea an de la data precedentei conferinte.
Orice convocare este valida cand se face cu minimum 10 zile calendaristice inainte de data sesiunii, prin orice mijloc de anuntare evidentiabil.

ART. 13

CONFERINTA NATIONALA are urmatoarele atributii:
a) dezbate si aproba raportul de activitate al Consiliului de Conducere si raportul COMISIEI DE CENZORI; se pronunta asupra gestiunii asociatiei;
b) dezbate si stabileste orientarea activitatii si organizarii asociatiei;
c) alege pentru o perioada de 5 ani:
- PRESEDINTELE asociatiei,
- CONSILIUL DE CONDUCERE,
- COMISIA DE CENZORI,
- unele persoane in functii onorifice.
d) adopta si modifica, dupa caz, Statutul ACR;
e) hotaraste cu privire la dizolvarea si lichidarea asociatiei;
f) dezbate orice alte probleme a fi incluse pe ordinea de zi.

ART. 14
CONFERINTA NATIONALA este statutar constituita daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul delegatilor desemnati.
Hotararile sale se iau cu o majoritate simpla a voturilor celor prezenti.

ART. 15
CONSILIUL DE CONDUCERE conduce activitatea asociatiei in intervalul dintre Conferintele Nationale.
CONSILIUL DE CONDUCERE se compune din 45-53 membri. Presedintele asociatiei este si presedinte al Consiliului de Conducere.

ART. 16
CONSILIUL DE CONDUCERE se convoaca in sedinte ordinare cel putin o data pe an, iar, in sedinte extraordinare, la cererea a cel putin jumatate din numarul membrilor Consiliului de Conducere sau la cererea Comitetului Executiv.

ART. 17
CONSILIUL DE CONDUCERE are urmatoarele atributii:
a) urmareste indeplinirea hotararilor Conferintei Nationale a asociatiei;
b) dezbate si aproba raportul anual de activitate, raportul Comisiei de Cenzori, proiectul programului anual de activitate si de buget al ACR pentru anul urmator si se pronunta asupra gestiunii asociatiei;
c) alege sau demite dintre membrii sai membrii COMITETULUI EXECUTIV, al carui presedinte este presedintele asociatiei (membrii Comitetului Executiv demişi din această funcţie pierd şi calitatea de membru al Consiliului de Conducere); aprobă numirea, la propunerea preşedintelui, a Directorului general, membru al Comitetului Executiv;

d) stabileste normele de reprezentare si modul de desemnare al delegatilor la Conferinta Nationala;
e) convoaca Conferinta Nationala;
f) hotaraste cu privire la apartenenta AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN la organizatiile internationale de profil;
g) acorda indemnizatii, recompense si premii in bani membrilor sai.

ART. 18
CONSILIUL DE CONDUCERE isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin jumatate plus unu din membrii sai.
Hotararile sale se adopta cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

ART. 19
COMITETUL EXECUTIV conduce activitatea AUTOMOBIL CLUBULUI ROMAN in intervalul dintre sedintele CONSILIULUI DE CONDUCERE.
COMITETUL EXECUTIV se compune din 13-15 membri.

ART. 20
COMITETUL EXECUTIV se convoaca in sedinte ordinare cel putin o data pe trimestru si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.

ART. 21
COMITETUL EXECUTIV are urmatoarele atributii:
a) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Conferintei Nationale si ale Consiliului de Conducere;
b) elaboreaza proiectul programului de activitate precum si proiectul de buget al asociatiei si le supune spre aprobare Consiliului de Conducere;
c) urmareste infaptuirea programului de activitate si a bugetului asociatiei de catre toate unitatile din cadrul ACR;
d) indruma si coordoneaza activitatea sucursalelor/agenţiilor judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a unitatilor subordonate;
e) aproba asocierea in participatie ori alte forme legale de asociere;
f) stabileste nivelul taxelor de inscriere si al cotizatiilor anuale, serviciile gratuite de care beneficiaza membrii ACR, precum si alte facilitati acordate in functie de vechimea in asociatie, gradul de utilizare a serviciilor gratuite etc.;
g) stabileste costul serviciilor – tarife si preturi – pentru activitati proprii si ale unitatilor subordonate care acorda asistenta tehnica si alte prestatii de servicii;
h) aproba regulamentul de organizare si functionare si regulamentul de ordine interioara al aparatului salariat al administratiei centrale, al sucursalelor/agenţiilor judetene si a municipiului Bucuresti si al unitatilor subordonate;
i) aproba regulamentele de organizare si functionare ale comisiilor centrale obstesti de specialitate si componenta acestora;
j) confirma componenta consiliilor sucursalelor/agenţiilor judetene si a municipiului Bucuresti precum si a organelor de conducere ale unitatilor subordonate;
k) aproba statul de functiuni, nivele de salarizare si fisele posturilor pentru aparatul salariat din administratia centrala; aproba statul de functiuni, nivelele de salarizare pentru personalul sucursalelor/agenţiilor si fisele posturilor pentru conducerea acestora; aproba statul de functiuni, nivelele de salarizare pentru personalul unitatilor subordonate si fisa postului pentru conducerea acestora;
l) hotaraste cu privire la modificarea structurii organizatorice a asociatiei precum si la infiintarea ori desfiintarea unitatilor subordonate acesteia, stabileste functiile de conducere executiva, aproband nominalizarea pe functii, la propunerea presedintelui asociatiei sau Directorului General;
m) acorda calitatea de membru de onoare;
n) aproba infiintarea agentiilor orasenesti, a altor unitati in subordinea ACR;
o) confera distinctii, diplome si insigne de onoare si acorda premii in bani si/sau obiecte ori alte forme echivalente valoric membrilor ACR şi salariaţilor care s-au evidentiat in activitatile organizate de asociatie;
p) acorda indemnizatii, recompense si premii in bani membrilor Comitetului Executiv, ai Comisiilor obstesti centrale si a Comisiei de Cenzori, ai Consiliilor sucursalelor/agenţiilor, ai Comisiilor obstesti judetene si ai consiliilor de conducere din unitatile subordonate si ai altor membri ACR sau salariaţi in functie de contributia, complexitatea si rezultatele activitatii;
r) convoaca CONSILIUL DE CONDUCERE ;
s) hotaraste cu privire la schimbarea sediului asociatiei, a siglei şi drapelului.

ART. 22
COMITETUL EXECUTIV este organ deliberativ si isi desfasoara activitatea in prezenta a cel putin jumatate plus unu dintre membrii sai.
Hotararile sale se adopta cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.
Pentru rezolvarea anumitelor probleme curente, COMITETUL EXECUTIV poate desemna, din randul membrilor sai:

-         un BIROU EXECUTIV format din 3-5 persoane

ART. 23

Preşedintele ACR are următoarele atribuţii:

a) prezidează sesiunile Conferinţei Naţionale;

b) prezidează şedinţele Consiliului de Conducere, ale Comitetului Executiv şi ale Biroului Executiv;

c) urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Conducere şi ale Comitetului Executiv;

d) urmăreşte realizarea programului de activitate şi a bugetului asociaţiei;

e) aprobă participarea la congrese, conferinţe, simpozioane şi alte manifestări internaţionale de profil a delegaţilor din sistemul ACR, la propunerea Directorului General;

f) reprezintă Automobil Clubul Român în relaţiile cu organizaţii, organisme şi instituţii din ţară şi din străinătate.

g) încheie, modifică şi desface contractul individual de muncă al directorului general, la propunerea Consiliului de Conducere;

h) aprobă formalităţile de încheiere, modificare şi desfacere a contractului de muncă pentru directorii executivi, la propunerea directorului general.

ART. 24

Directorul general al ACR are următoarele atribuţii:

a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Conferinţei Naţionale, ale Consiliului de Conducere, ale Comitetului Executiv şi ale Biroului Comitetului Executiv;

b) asigură realizarea programului de activitate şi a bugetului asociaţiei şi ia măsuri de îndeplinire a acestora;

c) coordonează şi controlează activitatea sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti şi a unităţilor subordonate;

d) controlează aplicarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului salariat al administraţiei centrale şi al sucursalelor judeţene şi a municipiului Bucureşti;

e) numeşte directorii sucursalelor/agenţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, ai altor unităţi subordonate, precum şi personalul de conducere şi execuţie din administraţia centrală şi din sucursalele teritoriale, aprobând formalităţile privind contractele de muncă;

f) încheie înţelegeri, aranjamente şi alte convenţii cu organizaţii internaţionale, asociaţii, cluburi automobilistice de turism sau sportive, de profil din ţară sau străinătate, pe baza aprobării Comitetului Executiv;

g) asigură informarea şi documentarea de profil;

h) aprobă formalităţile de angajare, modificare şi desfacere a contractului de muncă al personalului prevăzut a fi numit conform prevederilor art. 21 lit. l)

i) coordonează activitatea personalului angajat al ACR;

j) pe baza împuternicirii date de preşedintele ACR poate reprezenta ACR în relaţiile cu organizaţii, organisme şi instituţii din ţară şi din străinătate;

k) în realizarea atribuţiilor ce-i revin, directorul general este ajutat de către directorii executivi, cărora le poate delega unele din atribuţiile care îi revin;

l) administrează patrimonial ACR şi angajează operaţiunile patrimoniale.

ART. 25

COMISIA DE CENZORI este compusa din 3 membri, si alege, din randul membrilor sai, un presedinte si un secretar.
COMISIA DE CENZORI verifica realizarea bugetului si gospodarirea mijloacelor materiale ale ACR, cel putin odata pe an, informeaza COMITETUL EXECUTIV si CONSILIUL DE CONDUCERE si prezinta raportul său Conferintei Nationale.
Pentru verificarea unor operaţii economico-financiare poate recurge la 1-2 experti contabili.

 

CAPITOLUL V
ORGANIZATIILE TERITORIALE ALE AUTOMOBIL CLUBULUI ROMAN

ART. 26
Organizatiile teritoriale ale asociatiei sunt:
- sucursalele/agenţiile judetene si a municipiului Bucuresti;
- agentiile orasenesti;
- cercuri sau alte asemenea.
ART. 27
Sucursalele/agenţiile judetene si a municipiului Bucuresti cuprind membrii ACR care domiciliaza, sau au resedinta, pe raza administrativ-teritoriala respectiva.

ART. 28
Sucursalele/agenţiile judetene si a municipiului Bucuresti au gestiune, au in administrare fonduri fixe si alte mijloace si raspund de integritatea acestora, buna lor administrare si gospodarire. Nu au personalitate juridica si functioneaza pe baza delegarilor de competente aprobate de catre COMITETUL EXECUTIV.

ART. 29
In cadrul sucursalelor/agenţiilor judetene si a municipiului Bucuresti se constituie cate un Consiliu compus din: presedintele onorific, directorul sucursalei/agenţiei, care este si secretarul consiliului, reprezentanti ai membrilor ACR si reprezentanti ai salariatilor. Numarul total al membrilor Consiliului trebuie sa fie impar, maximum 15 persoane.
Activitatea Consiliului este condusa de presedintele onorific sau de secretarul consiliului.

ART. 30
Consiliul sucursalei/agenţiei are urmatoarele atributii:
a) asigura indeplinirea hotararilor organelor de conducere ale asociatiei;
b) propune Comitetului Executiv infiintarea sau desfiintarea agentiilor orasenesti;
c) aproba infiintarea sau desfiintarea cercurilor ACR;
d) constituie comisii obstesti pe probleme care sa sprijine activitatea sucursalei/agenţiei; aceste comisii sunt indrumate metodologic de catre Comisiile obstesti de pe langa Comitetul Executiv;
e) initiaza si sprijina, la nivel local, unele activitati specifice asociatiei;

ART. 31
La sucursalele/agenţiile judetene si a municipiului Bucuresti, directorii, ca personal salariat numit in conditiile prezentului STATUT, au raspunderea gestiunii sucursalei/agenţiei respective.

ART. 32
Personalul de executie din cadrul sucursalelor/agenţiilor este numit, transferat si i se desface contractul de munca prin decizie, la propunerea directorului sucursalei/agenţiei sau conform legii.

ART. 33
Sucursalele/agenţiile organizeaza, de regula, cu 10-30 zile inainte, adunari generale ale membrilor ACR pentru analiza activitatii, pentru alegerea Consiliului si pentru desemnarea delegatilor participanti la Conferinta Nationala.
In aceeasi adunare se vor desemna un cenzor si un supleant.
Vacantele ivite in randul membrilor Consiliului sucursalei/agenţiei si al cenzorilor, intre aceste adunari, se vor completa prin cooptare.

ART. 34
In cadrul acestor adunari Consiliul sucursalei/agenţiei va prezenta o informare cu privire la activitatea desfăşurată, informare care va trebui sa aiba si avizul cenzorului.

CAPITOLUL VI
COMISIILE DE SPECIALITATE SI ALTE
UNITATI SUBORDONATE AUTOMOBIL CLUBULUI ROMAN

Art. 35
In cadrul AUTOMOBIL CLUBULUI ROMAN functioneaza Comisii Centrale de specialitate, compuse din 3 – 7 membri, dintre care sunt alesi un presedinte si un secretar.
Comisiile Centrale de Specialitate isi desfasoara activitatea conform regulamentelor de organizare si functionare aprobate de catre COMITETUL EXECUTIV.
Art. 36
AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN editeaza si tipareste revista AUTOTURISM ca organ al asociatiei.

Art. 37
AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN isi exercita atributul de Autoritate Sportiva Nationala (ASN), recunoscut de FIA, prin intermediul Comisiei Nationale de Automobilism si Karting (CNAK).
AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN are in subordine Comisia Nationala de Automobilism si Karting (CNAK) care este organizata si functioneaza ca organ de specialitate pentru activitatea de automobilism si karting din Romania.
CNAK isi desfasoara activitatea potrivit regulamentului de organizare si functionare propriu si a bugetului de venituri si cheltuieli, aprobate de catre COMITETUL EXECUTIV.

Art. 38
In raport cu necesitatile economico-sociale, cu relatiile internationale din cadrul FIA, AIT ori alte organizatii de acest fel si cu propriul interes de dezvoltare al asociatiei, AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN poate infiinta, in cadrul profilului sau, si alte unitati cu sau fara personalitate juridica, in conditiile prezentului STATUT si al normelor legale in vigoare.

 

CAPITOLUL VII
PATRIMONIUL AUTOMOBIL CLUBULUI ROMAN

Art. 39
AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN este asociatie non profit si patrimoniul sau este format din:
a) bunuri imobile;
b) bunuri mobile constand din:
- fonduri fixe, altele decat bunuri imobile
- mijloace circulante.
Patrimoniul astfel definit este element de baza al personalitatii juridice a ACR si constituie proprietatea privată, indivizibila a asociatiei.

Art. 40
Mijloacele banesti ale Automobil Clubului Roman se realizeaza din:
- taxe de inscriere;
- cotizatii anuale;
- incasari din activitatea de asociatie, activitati de profil, inclusiv cota de beneficiu de la unitatile subordonate si de la asociatiile in participatiune, ori alte activitati;
- venituri rezultate din diverse alte activitati de profil, publicatii, participari la alte asociatii, societati etc.;
- donatii, subventii, sponsorizari, comisioane, etc..

Art. 41
Destinatia si modul de administrare si imbunatatire al mijloacelor fixe, al altor mijloace materiale, precum si al celor banesti, in lei sau valuta, ale asociatiei, se fac cu aprobarea Comitetului Executiv.

CAPITOLUL VIII
DISPOZITII FINALE

Art. 42
AUTOMOBIL CLUBUL ROMAN in relatiile cu autoritati, institutii publice sau oricare alte persoane juridice sau fizice, din tara sau strainatate, este reprezentat de Presedintele asociatiei.
Acesta poate da imputernicire de reprezentare si altor persoane din organele de conducere ale ACR, din conducerea sucursalelor/agenţiilor sau a personalului salariat, dupa caz.

Art. 43
Vacantele ivite in randul membrilor Consiliului de Conducere, Comitetului Executiv si Comisiei de Cenzori, in intervalul dintre Conferintele Nationale, se pot completa anual prin cooptare pana la cel mult un sfert din numarul total al membrilor cu votul a cel putin 1/2+1 din membrii existenti.

Art. 44
Procedura de votare la Conferinta Nationala si la celelalte organe de conducere se stabileste de catre organele respective cu majoritatea celor prezenti alegandu-se votul secret sau votul deschis.

Art. 45
Automobil Clubul Roman se poate dizolva de drept, in baza unei hotarari a instantei sau a hotararii Conferintei Nationale.
Conferinta Nationala va hotari, in caz de dizolvare, asupra trasmiterii patrimoniului ACR, aceasta putandu-se face doar de catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita in cadrul aceleasi sedinte.

Art. 46
Prezentul STATUT a fost adoptat la Conferinta Nationala sustinuta la Alba Iulia, in data de 20 martie 2014, cu 63 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abtineri si intra in vigoare din momentul adoptarii.

Recomanda articolul pe:

Facebook Google+ Twitter